Algemene voorwaarden

Heel leuk dat je gebruik wilt maken van onze service, diensten of producten!

Op het gebruik van deze services en diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Lees deze goed door voordat je gebruikmaakt van onze services en diensten (we hebben geprobeerd deze zo makkelijk mogelijk te maken). Als je niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden mag je namelijk onze services en diensten niet gebruiken.

We willen je er ook op wijzen dat onze algemene voorwaarden van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Woonatelier adviseert je daarom om geregeld de algemene voorwaarden te checken. Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 13 maart 2020.

Artikel 1. Identiteit

Yes! Wij zijn Woonatelier. En dit zijn onze gegevens:

De Website (Woonatelier, Woonatelier.com, www.woonatelier.com)

Dochter van Woonhome.nl
kvk-nummer: 56334699
IBAN-nummer: NL55INGB0007464926
btw-identificatienummer: 852078432B01

Artikel 2. Definities

De onderstaande definities gebruiken we in deze Algemene Voorwaarden:

 • Woonatelier: Woonatelier.com vof (‘onze’ ‘we’ of ‘wij’), de website www.woonatelier.com en haar subdomeinen (de ‘Website’).
 • Adverteerder: degene die een advertentie plaatst op de Website in het algemeen, zowel particulier als zakelijk;
 • Particuliere adverteerder: degene die een advertentie plaatst op de Website die aan de voorwaarden voldoet als genoemd in artikel 5;
 • Zakelijke adverteerder: een Adverteerder die aan enkele bijzondere voorwaarden, als genoemd in artikel 6, voldoet;
 • Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruikmaakt van de Website;
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortkomt uit het gebruik van de Website;
 • Persoonsgegevens: de door Adverteerder of Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam- adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer;

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en Woonatelier.com anderzijds.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Adverteerders en Gebruikers onderling.

3.3 Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 4. Advertentie plaatsen

4.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en Woonatelier. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede de Algemene Voorwaarden.

4.2 Woonatelier.com is een online platform waar je nieuwe & tweedehands meubels en accessoires kunt zoeken en bekijken of zelf kunt plaatsen. Woonatelier is niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om deze reden kunnen we geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten. Ook de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen kunnen we niet controleren.

4.3 Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende 365 dagen, tenzij anders bepaald.

4.4 Door het plaatsen van een Advertentie geeft de Adverteerder Woonatelier toestemming om in de Advertentie vervatte informatie (inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks) te plaatsen op de Website.

4.5 Woonatelier spant zich naar redelijkheid in om te zorgen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Dit doen we door het beschikbaar stellen van de Website. Ook proberen we de Website toegankelijk en aantrekkelijk te houden en als geheel onder de aandacht te brengen. Woonatelier is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst.

4.6 Woonatelier is gerechtigd de Advertentie tevens geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor reclame of commerciële doeleinden ten behoeve van de Website. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van Woonatelier; de Adverteerder kan hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar hiertegen indienen. Indien we de Advertentie in enige andere omgeving dan de Website plaatsen zijn we gerechtigd om eventuele foto’s en/of hyperlinks niet op te nemen.

4.7 Woonatelier past geen exclusiviteit toe, tenzij dit nadrukkelijk is afgesproken.

4.8 De Adverteerder moet ervoor zorgen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is

Artikel 5. Inhoud van de Advertentie

5.1 Als Adverteerder zorg je ervoor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en dat deze juist en volledig is.

5.2 De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.

5.3 De informatie die je als Adverteerder in een advertentie of in daaropvolgend contact verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product.

5.4 Je mag je advertentie niet als algemeen communicatiemiddel gebruiken om jou als adverteerder in het algemeen te promoten.

5.5 Het is niet toegestaan om tekst of beeld te gebruiken waarmee je inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten. Denk aan auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen en portretrechten.

5.6 Het is niet toegestaan om meerdere advertenties met dezelfde titel- en/of tekstinhoud (duplicated content) te plaatsen.

5.7 Je Advertenties dien je uitsluitend in één categorie te plaatsen die het beste bij de advertentie past. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een ‘tafel’ in de categorie ‘stoelen’ aan te bieden.

5.8 Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één categorie van de Website. Het is niet toegestaan dubbele advertenties in één of meerdere (sub)categorie te plaatsen.

5.9 Als Adverteerder geef je in de advertentie de minimumprijs aan, waarvoor het product kan worden gekocht. BTW is hierbij inbegrepen. Meerprijs voor het leveren van bepaalde diensten (zoals verzendkosten), dien je expliciet te melden.

5.10 Het plaatsen van een link naar een website is alleen toegestaan voor zakelijke adverteerders en niet voor particuliere adverteerders, tenzij daar door Woonatelier toestemming voor is gegeven.

5.11 Hyperlinks in je advertentie moeten naar de webpagina verwijzen die rechtstreeks verband heeft met het aangeboden product. Het is niet toegestaan om verwijzen naar openbare verkoopplatforms. Of te verwijzen naar websites met inhoud die niet past bij ons beleid.

5.12 Het is niet toegestaan om op Woonatelier producten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen en portretrechten.

5.13 Vervalsingen, namaakartikelen of replica’s van merkgoederen zijn ook niet toegestaan op Woonatelier.

5.14 Het is niet toegestaan om in je advertentie bewoordingen te gebruiken die aanleiding geven tot ongewenst gedrag, zoals: “Zeer goed te gebruiken voor een inbraak” of “Voor het omzeilen van de beveiliging”.

5.15 Aanstootgevende teksten en/of foto’s zijn niet toegestaan in je advertentie. Advertenties met beledigende, discriminerende, gewelddadige, offensieve, agressieve en racistische uitlatingen die aanzetten tot rellen, terroristische propaganda en politieke uitlatingen zijn verboden.

5.16 Het niet toegestaan om in je advertentie gebruik te maken van irrelevante zoektermen (keyword spamming).

5.17 Het is niet toegestaan om te adverteren voor andere vraag- en aanbod- of veilingsites.

5.18 Het is niet toegestaan om de volgende producten en diensten op Woonatelier.com aan te bieden en/of hiernaar te vragen, ongeacht de rechtsgeldigheid van deze producten en diensten:

 • Dieren: alle levende dieren zoals huisdieren en vee, delen of huid van dieren, waaronder bont;
 • Voedsel: eetbare of drinkbare middelen;
 • Alcohol: alcoholische dranken;
 • Sigaretten, sigaren, pruimtabak en andere tabaksproducten en gerelateerde toebehoren, zoals machines voor het rollen van tabak en elektronische sigaretten;
 • Echt-, virtueel- of nepgeld, zoals actieve creditcards en betaalpassen of namaak- of rekwisietgeld;
 • Kans- en piramidespelen;
 • (Homeopathische) geneesmiddelen, gezondheidsproducten en erectiemiddelen (bijvoorbeeld: Viagra, Kamagra, Camagra, Cialis, Venicon, Libidoforte, Libidofemme, Levitra);
 • Wapens: munitie, vuur- en steekwapens, pepperspray, tasers, balletjespistolen, paintballgeweren en daaraan gerelateerde producten;
 • Vuurwerk;
 • Haat verspreidende of discriminerende geschriften;
 • Drugs en hieraan verwante middelen (bijvoorbeeld: Marihuana, Wiet, Hashish, XTC, Cocaïne);
 • Persoonsgebonden toegangsbewijzen voor concerten, sportwedstrijden en andere evenementen;
 • E-mailbestanden en postadressen;
 • Erotiek, uitdagende en erotische kleding, inclusief ondergoed en lingerie;
 • SMS-diensten en/of 090x telefoonnummers;
 • Overige producten en diensten die geenszins te maken hebben met meubels en/of woonaccessoires.

5.19 Woonatelier behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties te wijzigen of in te korten. Ook behouden wij het recht om aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Woonatelier zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met de Algemene Voorwaarden of met de in Artikel 5 bedoelde regels. Als Adverteerder heb je in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 6. Opgave van gegevens

6.1 Indien je bij het gebruik van de Website persoonlijke gegevens moet verstrekken, zoals e-mailadres en NAW-gegevens, dienen deze gegevens volledig, juist en actueel te zijn. Ook moet het onderscheid tussen zakelijke dan wel particuliere Adverteerder duidelijk te zijn.

Artikel 7. Zakelijk adverteren – Extra advertentiemogelijkheden

7.1 Voor het zakelijk adverteren dient er van tevoren contact te worden opgenomen alsmede akkoord op de Algemene Voorwaarden te worden gegeven voordat we de extra advertentiemogelijkheden uitvoeren.

7.2 Woonatelier is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentieopdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten. Hieraan kun je geen schadeverplichtingen ontleden.

7.3 Uitsluitend in het geval van grove schuld en/of opzet is Woonatelier aansprakelijk voor schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. De aansprakelijkheid beperkt zich tot de hoogte van de factuurwaarde voor dat onderdeel. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten. Indien Adverteerder gebruik maakt van extra advertentiemogelijkheden, dient hij of zij deze voor publicatie te controleren op eventuele fouten. Door Adverteerder gevonden fouten dienen minimaal per mail te worden doorgeven aan Woonatelier, alsmede een akkoord op publicatie en de Algemene Voorwaarden. Bij herhaalplaatsingen is Woonatelier uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste, maar wel voor de tweede plaatsing zijn doorgegeven. De Adverteerder of reclamebemiddelaar vrijwaart Woonatelier voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de Adverteerder of reclamebemiddelaar opgegeven Advertenties en/of de inhoud van de websites waarnaar de Advertenties verwijzen.

7.4 Woonatelier.com past geen exclusiviteit toe op de extra advertentiemogelijkheden, tenzij dit nadrukkelijk is afgesproken.

7.5 Woonatelier.com is gerechtigd de tarieven van de extra advertentiemogelijkheden te verhogen of te verlagen.

Artikel 8. Extra diensten voor particulieren

8.1 Voor het uitvoeren van extra diensten schakelen we soms extra partijen (derden) in, met aanvullende voorwaarden. Deze sturen we mee bij een aanvraag voor het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 9. Vrijwaring

9.1 De Adverteerder draagt zorg voor de inhoud van de Advertentie (zoals tekst en/of foto’s) en de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten. Deze mag in geen enkel geval inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom. Ook mag deze geen wet- en/of regelgeving schenden en niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn. De inhoud moet voldoen aan de in artikel 5 bedoelde regels.

9.2 Woonatelier.com is geen partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Adverteerder en koper. Als je een geschil hebt met één of meerdere Gebruikers, dien je dit zelf op te lossen.

9.3 Adverteerder vrijwaart Woonatelier tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan de beschreven voorwaarden in sub 8.1 bepaalde lid.

9.4 De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Woonatelier moeten worden gemaakt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Woonatelier.com is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. Woonatelier is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die zijn aangeboden.

10.2 De informatie die door Woonatelier zelf op de Website is geplaatst, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Woonatelier niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.

10.3 De aansprakelijkheid van Woonatelier voor haar verplichtingen op grond van de met de Zakelijke Adverteerder gesloten Overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Zakelijke Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de Advertentie of uiting.

10.4 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11. Service

11.1 Woonatelier.com stelt aan Adverteerders en Gebruikers contactmogelijkheden ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties en/of het gebruik van de Website.

11.2 Woonatelier.com beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Woonatelier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door haar verstrekte adviezen.

11.3 Klachten over een Advertentie, een Adverteerder of de Website in het algemeen kun je uitsluitend elektronisch indienen via het contactformulier op de Website. Klachten die je op andere wijze indient, nemen we niet in behandeling. De indiener van een klacht ontvangt binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie per e-mail.

Artikel 12. Privacy; Gebruik van gegevens

12.1 In het kader van de exploitatie van de Website worden persoonsgegevens verzameld. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Woonatelier, te Utrecht.

12.2 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:

 • Het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
 • Het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders.

Lees meer over ons privacybeleid en het gebruik van cookies.

Artikel 13. Beveiliging

13.1 Woonatelier.com spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij we onder meer rekening houden met de stand van de techniek.

13.2 Woonatelier.com is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Artikel 14. Sites en diensten van derden

14.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden.

14.2 De door de adverteerder aangebrachte hyperlink dient naar de website te verwijzen die rechtstreeks verband heeft met het aangeboden product of dienst in de advertentie of banner op www.woonatelier.com.

14.3 Woonatelier behoudt zich het recht om links aan te passen of niet op te nemen in haar Website.

14.4 Woonatelier heeft geen zeggenschap over op www.Woonatelier.com gekoppelde websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites alsmede de eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

Artikel 15. Deeplinken naar de Website

15.1 Woonatelier.com staat Gebruikers in beginsel toe op andere websites (deep)links aan te brengen naar de Website, zolang deze (deep)links een correct, actueel en volledig zoekresultaat op de Website opleveren. Woonatelier.com is gerechtigd de toestemming op ieder moment, naar eigen bevinden en zonder opgave van redenen in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker. De Gebruiker dient dan binnen één week na ontvangst van de kennisgeving de (deep)links naar de Website te verwijderen en verwijderd te houden.

Artikel 16. Uitsluiting

16.1 Woonatelier behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden.

16.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, betreffen bij Woonatelier haar licentiegevers. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Advertenties.

17.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Woonatelier, met uitzondering van de op grond van artikel 14 toegestane deeplinks.

Artikel 18. Slotbepalingen

18.1 Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.

18.2 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

18.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen eenzijdig door Woonatelier worden gewijzigd. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 31 oktober 2019.

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden?

Neem contact met ons op via het onderstaande formulier: